Close

Põhikiri

Eesti Laevajuhtide Liidu Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING EESTI LAEVAJUHTIDE LIIT

PÕHIKIRI

  1. Üldsätted

1.1. MITTETULUNDUSÜHING EESTI LAEVAJUHTIDE LIIT (edaspidi: Liit) on mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes huvides mittetulundusühingute seaduse, teiste õigusaktide ning käesoleva põhikirja alusel.

1.2. Liidu asutamisleping on sõlmitud 29.09.2008.

1.3. Liidu ametlik nimi on Eesti Laevajuhtide Liit, lühendatult ELJL. Rahvusvahelises suhtlemises kasutatakse inglisekeelset nime “Association of Estonian Deck Officers”.

1.4. Liidu asukoht on Eesti Vabariik.

1.5. Liit on asutatud määramata ajaks.

1.6. Liidu raamatupidamisaasta algab 1.oktoobril.

1.7. Liidul on oma sümboolika.

  1. Liidu eesmärgid ja nende saavutamise meetodid

2.1. Liidu põhieesmärkideks on: 2.1.1. aidata kaasa merenduse arengule Eesti Vabariigis; 2.1.2. Liidu liikmeskonna abistamine ja nõustamine kutseoskuste arendamisel ja erialaste teadmiste tõstmisel; 2.1.3. Liidu liikmete kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide ja õiguste kaitsmine tööandjate, riigi- ja majandusorganite ees; 2.1.4. Liidu liikmete juriidiline nõustamine; 2.1.5. laevajuhi ameti propageerimine ja teadvustamine üldsusele; 2.1.6. kontaktide otsimine ja koostöö rahvusvahelisel tasemel.

2.2. Liidu eesmärkide saavutamise meetodid on: 2.2.1.erinevate üldtunnustatud infokanalite kasutamine; 2.2.2. koostöö teiste samade/sarnaste põhikirjaliste eesmärkidega ühingute ja liitudega (s.h. rahvusvaheliste); 2.2.3. laevajuhtide kui töötajate majanduslikku ja sotsiaalpoliitilist arengut puudutavate materjalide kogumine, süstematiseerimine ja levitamine; 2.2.4. Liidu liikmeskonna juriidilise ja materiaalse abistamise korraldamine; 2.2.5. Liidu liikmetele ühisürituste korraldamine.

  1. Liidu liikmeks astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Liidu liige võib olla iga füüsiline isik, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele: 3.1.1. on Eesti Vabariigi kodanik või omab alalist elamisluba Eesti Vabariigis; 3.1.2. omab laevajuhi kutsetunnistust/diplomit või tõendab selle omandamist; 3.1.3. järgib Liidu põhikirja ja tasub liikmemaksu vastavalt põhikirjas kehtestatud korrale.

3.2. Liidu liikmeks võtmise otsustab Liidu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. Avaldus peab sisaldama taotleja isiku- ja kontaktandmeid ning motivatsioonikirja/põhjendust.  Kui juhatus ei rahulda avaldust, võib avaldaja nõuda küsimuse otsustamist üldkoosolekul.

3.3. Liikmelisus Liidus, samuti liikmeõiguste teostamist Liidus ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus Liidus lõppeb.

3.4. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liidust saab välja astuda kahekuulise etteteatamistähtaja möödumisel. Juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist väljaastunu Liidu nimekirjast, kui liikmel puuduvad varalised või muud kohustused Liidu ees.

3.5. [Kehtetu – ÜK otsus 27.01.2018]

3.6. Liidu liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui: 3.6.1. Liidu liige, ei järgi Liidu põhikirja sätteid, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid, kahjustab Liidu mainet või tegevust; 3.6.2. Liidu liige eirab Põhikirjaga ja üldkoosoleku poolt kindlaks määratud liikmemaksu tasumise korda; 3.6.3. Liidu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Liidu üldkoosolekul. Juhatus on kohustatud teavitama väljaarvatud liiget Liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest vastavalt MTÜ seaduses sätestatule.

3.7. Liidust väljaastunud või juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus taotleda liikmestaatuse taastamist väljaarvamisele järgneval Liidu üldkoosolekul.

3.8. [Kehtetu – ÜK otsus 24.11.2012]

3.9. Liidul võivad olla lisaks tavaliikmetele ka auliikmed. 3.9.1. Liidu auliikmeks valitakse EV Merenduse arengule või Liidu heaks olulisi teeneid osutanud isik, kes vastab Põhikirjaga sätestatud Liidu liikmelisuse tingimustele. 3.9.2. Auliikmeks valimise ettepanekuid võivad teha kõik Liidu liikmed. Isik, keda auliikmeks soovitakse valida, peab eelnevalt andma allkirjastatud nõusoleku. Auliikme kandidaat ei pea olema Liidu liige. Auliikmed valib üldkoosolek avalikul hääletamisel. Valituks loetakse isik, kelle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest.  3.9.3. Auliige vabastatakse liikmemaksust ja võimalusel üritustega seotud kulude kandmisest vastavalt Liidu juhatuse otsusele. 3.9.4. Auliikmel on kõik Liidu Põhikirja punktis 4.1 ära toodud õigused ja punktis 4.2 ära toodud kohustused.

  1. Liidu liikmete õigused ja kohustused

4.1. Liidu liikmel on õigus: 4.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul; 4.1.2. osaleda Liidu üritustel; 4.1.3. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Liidu tegevust puudutavates küsimustes; 4.1.4. olla valitud Liidu revidendiks, juhatuse ja muude organite liikmeks; 4.1.5. omada Liidu liikmelisuse tunnistust/tunnusmärki;  4.1.6. küsida informatsiooni ja juriidilist abi töösuhetest lähtuvate või sotsiaalsete huvide kaitsmiseks; 4.1.7. moodustada ja kuuluda Liidu raames organitesse või allstruktuuridesse lähtuvalt erialast või huvialast, 4.1.8. taotleda juriidilist ja materiaalset abi;

4.2. Liidu liige on kohustatud: 4.2.1. järgima Liidu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; 4.2.2. tasuma liikmemaksu vastavalt põhikirjas sätestatule; 4.2.3. hoidma ja otstarbekalt kasutama Liidu vara ja muid vahendeid; 4.2.4. teavitama viivitamatult juhatust oma isiku- ja kontaktandmete muutumisest.

  1. Liidu struktuur ja juhtorganid

5.1. Liidu tööd juhivad lähtudes põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest juhatus ja juhatuse esimees.

5.2. Juhatuses on kolm kuni viis liiget. Juhatuse liikmed ja juhatuse volituste tähtaja määrab üldkoosolek vastavalt MTÜ seadusele. Juhatuse liikme volituste lõppemisel juhatuse volituste kestel, väheneb juhatuse liikmete arv kuni uute juhatuse liikmete valimisteni. Juhul kui juhatuse liikmete arv langeb alla kolme, kutsutakse kokku erakorraline üldkoosolek p.-s 5.10 sätestatud korras.

5.3. Juhatuse esimees esindab iseseisvalt Liitu kõigis õigustoimingutes ja teised juhatuse liikmed omavad esindusõigust Liidu nimel ühiselt.  Liidu nimel teostatavate tehingute sooritamiseks, mille suurus ületab 3000 EUR-i, Liidule kuuluvaid kinnisasju ja registrisse kantud vallasasju võib juhatus võõrandada ja asjaõigusega koormata üksnes üldkoosoleku otsusel.

5.4. [Kehtetu – ÜK otsus 27.01.2018]

5.5. Juhatus on otsustusvõimeline üle poolte liikmete osalusel ja otsuste vastu võtmiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

5.6. Liidu juhatuse pädevusse kuulub: 5.6.1. juhatuse esimehe valimine juhatuse liikmete seast; 5.6.2. istungite pidamine esimehe ettepanekul või 1/3 juhatuse liikmete nõudmisel.

5.7. Liidu juhatuse esimees: 5.7.1. juhatab üldkoosolekuid ja juhatuse istungeid; 5.7.2. käsutab Liidu rahalisi ja muid materiaalseid väärtusi vastavalt juhatuse ja üldkoosoleku poolt antud volitustele; 5.7.3. kirjutab alla Liidu nimel sõlmitavatele lepingutele ja muudele varalise iseloomuga tehingutele; 5.7.4. on aruandekohustuslik juhatuse ees; 5.7.5. juhatuse esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest tema kirjalikul määramisel.

5.8. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda või liige võib tagasi astuda vastavalt MTÜ seadusele.

5.9. Revident võib kontrollida ettenähtud korras Liidu finants- ja majandustegevust ning esitab aruande kord aastas üldkoosolekule vastavalt MTÜ seadusele. Revidendi volituste tähtaja määrab üldkoosolek .

5.10. Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis toimub korralisena vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul ning kutsutakse kokku juhatuse poolt. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus enda algatusel või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul motiveeritud taotlusel, samuti muudel juhtudel, kui Liidu huvid seda nõuavad.

5.11. Üldkoosolekul on igal Liidu liikmel üks hääl. Üks Liidu liige võib volikirjaga volitada teist Liidu liiget enda eest hääletama. Liidu liige, kes osaleb üldkoosolekul elektrooniliste lahenduste kaudu, teisi Liidu liikmeid esindada ei või.

5.12. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks väljastab Liidu juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kõigile liikmetele teate, kus sisaldub üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

5.13. Üldkoosolek on otsustusvõimeline üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud 1/3 Liidu liikmetest ja/või nende poolt volitatud isikutest.

5.14. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenuist. Põhikirjas sisalduva eesmärgi muutmise otsus peab olema vastu võetud kõigi liikmete ühehäälsuse põhimõttel. Põhikirja muude muudatuste tegemise, samuti Liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsus peab olema vastu võetud üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul osalenud liikmetest.

5.15. Üldkoosoleku pädevuses on: 5.15.1. põhikirja muutmise, sealhulgas põhikirjas sisalduvate eesmärkide muutmine; 5.15.2. juhatuse, revidendi valimine ja tagasikutsumine ning nende volituste tähtaja määramine; 5.15.3. Liidu ühinemine, jagunemine või lõpetamine; 5.15.4. Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjadega tehingute tegemise otsustamine ja selleks volituste andmine; 5.15.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles küsimuses Liidu esindaja määramine; 5.15.6. majandusaasta aruande kinnitamine; 5.15.7. Liidu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine; 5.15.8. muud otsused, mis seadusest või põhikirjast tulenevalt pole antud teiste organite pädevusse.

  1. Liidu vara

6.1. Liidu vara moodustub: 6.1.1. liikmemaksudest; 6.1.2. rahalistest- ja mitterahalistest annetustest ja eraldistest; 6.1.3. tulust, mis saadakse Liidu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või Liidu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest; 6.1.4. muust tulust, mis on vajalik Liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.2. Liidul on õigus anda oma liikmetele ühekordseid toetusi, mille maksmise korra ja määra otsustab Liidu juhatus liikme isikliku avalduse alusel.

6.3. Liidu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ning omamine ei ole vastuolus kehtivate seadustega.

6.4. Liidu liikmel ei ole õigust Liidu varale ja Liidul ei ole õigust oma liikme varale.

6.5. Kontrolli Liidu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab kehtestatud korras revident.

  1. Liidu lõpetamine,ühinemine, jagunemine

7.1. Liidu tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus Liidu tegevuse lõpetamise kohta on vastu võetud, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul osalenud liikmetest.

Liidu tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

7.2. Liidu tegevuse lõpetamisel määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, mis viib läbi Liidu likvideerimise. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 29.09.2008.a.

Muudetud ülkoosoleku otsusega 23.01.2010 järgnevad punktid:

3.9 (lisatud), 4.1.4 (muudetud sõnastus).

Muudetud üldkoosoleku otsusega 04.02.2011 järgnevad punktid:

1.6 muudetud ära majandusaasta alguse kuupäev – uus kuupäev 01.oktoober, 5.3 – asendatud seoses EV üleminekuga Eurole summa 50000 krooni summaga 3000 EUR-i.

 

Muudetud üldkoosoleku otsusega 24.11.2012 järgnevad punktid:

3.1.3. – muudetud sõnastus, 3.6.1. – muudetud sõnastus, 3.6.2. – muudetud sõnastus, 3.6.3 – muudetud sõnastus, 3.8 – kustutatud, 3.9.1 – muudetud sõnastus, 4.1.7 – muudetud sõnastus, 5.2. – muudetud juhatuse volituste kehtivus, 5.9. – muudetud revidendi volituste kehtivus, 5.12 – muudetud üldkoosolekust teavitamise korda, 5.15.2 – lisatud tekst ”ning nende volituste tähtaja määramine”

 

Muudetud üldkoosoleku otsusega 18.01.2015 järgnev punkt:

3.6.3 – muudetud sõnastust

Muudetud üldkoosoleku otsusega 27.01.2018 järgnevad punktid:

Peatükkide numeratsioon – rooma numbrid asendatud araabia numbritega; 1.7 – muudetud

sõnastust; 2.2.1 – muudetud sõnastust; 2.2.2 – muudetud sõnastust; 3.1.2 – muudetud

sõnastust; 3.1.3 – muudetud sõnastust; 3.2 – lisatud lause Avalduse vormi töötab välja ning

kinnitab juhatus.; 3.4 – lisatud täiend kui liikmel puuduvad varalised või muud kohustused

Liidu ees.; 3.5 – kustutatud; 3.6.3 – kustutatud täiend või korraldatud üritustel. Asendatud

lõik kirjalikult viivitamatult, arvates otsuse tegemise kuupäevast lõiguga vastavalt MTÜ

seaduses sätestatule.; 3.9.2 – muudetud sõnastust. Lisatud lause Isik, keda auliikmeks

soovitakse valida, peab andma selleks kirjaliku nõusoleku.; 3.9.3 – muudetud sõnastust; 3.9.4

– kustutatud lõik (välja arvatud punkt 4.2.2); 4.1.5 – asendatud sõna liikmekaarti sõnadega

liikmelisuse tunnistust/tunnusmärki; 4.1.6 – muudetud sõnastust; 4.1.8 – muudetud sõnastust;

4.2.2 – asendatud lõik üldkoosoleku otsusele lõiguga põhikirjas sätestatule; 4.2.4 – muudetud

sõnastust; 5.2 – kustutatud lause Juhatus valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Lisatud

teks “vastavalt MTÜ seadusele”; 5.4 – kustutatud; 5.8 – muudetud sõnastust; 5.9 – muudetud

sõnastust; 5.11 – muudetud sõnastust; 5.12 – muudetud sõnastust; 5.14 – muudetud sõnastust;

5.15.6 – muudetud sõnastust; 5.15.8 – muudetud sõnastust; 6.3 – lisatud lõik ning omamine;

 

Muudetud üldkoosoleku otsusega 13.02.2021 järgnevad punktid:

5.2 lisatud sõnad “kolm kuni” ning laused “Juhatuse liikme volituste lõppemisel juhatuse volituste kestel, väheneb juhatuse liikmete arv kuni uute juhatuse liikmete valimisteni. Juhul kui juhatuse liikmete arv langeb alla kolme, kutsutakse kokku erakorraline üldkoosolek p.-s 5.10 sätestatud korras.”; 5.11 kustutatud sõnad “või esindaja”,  täiendatud lausega “Liidu liige, kes osaleb üldkoosolekul elektrooniliste lahenduste kaudu, teisi Liidu liikmeid esindada ei või.”