Eesti Laevajuhtide Liidu liikmeks astumise tingimused sätestab põhikiri.

...

3.1. Liidu liige võib olla iga füüsiline isik, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
3.1.1. on Eesti Vabariigi kodanik või omab alalist elamisluba Eesti Vabariigis, 
3.1.2. omab laevajuhi kutset või omandab seda, 
3.1.3. järgib Liidu põhikirja ja tasub regulaarselt liikmemaksu.

...

3.9. Liidul võivad olla lisaks tavaliikmetele ka auliikmed.
3.9.1. Liidu auliikmeks valitakse EV Merenduse arengule või Liidu heaks olulisi teeneid osutanud isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab alalist elamisluba Eesti Vabariigis, ning omab laevajuhi kutset või omandab seda. 
3.9.2. Auliikmeks valimise ettepanekuid võivad teha kõik Liidu liikmed.Auliikme kandidaat ei pea olema Liidu tegevliige. Auliikmed valib juhatuse ettepanekul Üldkoosolek lahtisel hääletamisel. Valituks loetakse isikud, kelle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest tegevliikmetest. 
3.9.3. Auliige saab diplomi, ta vabastatakse liikmemaksust ja üritustega seotud kulude kandmisest valikuliselt vastavalt Liidu juhatuse otsusele.
3.9.4. Auliikmel on kõik Liidu Põhikirja punktis 4.1 ära toodud õigused ja punktis 4.2 ära toodud kohustused (välja arvatud punkt. 4.2.2).

...

 

 

 

09.01.16 seisuga on Eesti Laevajuhtide Liidul 195 liiget.

AULIIKMED

 

ELJL Üldkoosoleku otsusega on liidul 4 auliiget:

JANNO LAENDE
ANDRUS SAULEP
REIN RAUDSALU
ILMAR NOOR

Laevajuhtide Liidule teadaolevalt on Eestis umbkaudu 3500 sertifitseeritud laevajuhti, seega on potensiaali liidu liikmeskonna suurendamiseks päris piisavalt.

Kui ka Sina vastad põhikirjas väljatoodud tingimustele, Sul on soovi osaleda laevajuhtide tegemistes ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel siis ära kahtle, liitu meiegaKOOS SUUDAME ROHKEM!