Päevakorra kinnitamine

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

 1. Üldkoosoleku avamine.
 2. Üldkoosoleku otsustusvõime kontroll. Hääleõiguslike liikmete registreerimine.Volituste esitamine.
 3. ELJL Juhatuse liikmekandidaatide ja revidendi kandidaatide esitamise algus.
 4. ELJL Juhatuse 2009.a. tegevuse aruande ärakuulamine ja hinnangu andmine. Eesti Laevajuhtide Liidu arengusuunad.
 5. Raamatupidamise 2009.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
 6. ELJL Valimiste Reglemendi kinnitamine.
 7. ELJL Juhatuse liikmekandidaatide ja revidendikandidaatide esitamise lõpp.
 8. ELJL ÜK Valimiskomisjoni moodustamine.
 9. ELJL Juhatuse ja Revidendi valimised.
 10. ELJL Põhikirja muudatusettepanekute analüüs ja kinnitamine.
 11. ELJL Liikmemaksu arutelu ja kehtestamine.
 12. Sõnavõtud, kohapeal tekkinud küsimused.
 13. ELJL Üldkoosoleku Lõpetamine

 

Üldkoosoleku otsustusvõime kontroll. Hääleõiguslike liikmete registreerimine. Volituste esitamine

ÜK otsustusvõime kontrolliti kohal viibivate liikmete registreerimisega ja volituste kokku lugemisega. Kokku viibis koosolekul koos volitustega 55 liiget 81-st liikmest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.

ELJL Juhatuse liikmekandidaatide ja revidendi kandidaatide esitamise algus

Määrati pool tundi Juhatuse liikmekandidaatide ja revidendi kasndidaadi esitamiseks.

Juhatuse kandidaatideks esitatati.

A.Saulep, M.Kotsulim, R.Ruse, E.Merirand, K.Kärner, J.Saks, J.Laende, H.Heinaste, J.Osa (kes siiski avaldas soovi oma kandidatuuri maha võtmiseks). J.Lember oli saatnud avalduse Juhatuse liikme kohalt tagasi astumiseks.

Revidendi kandidaadid

J.Osa, J.Saks, G.Saat

ELJL Juhatuse 2009.a. tegevuse aruande ärakuulamine ja hinnangu andmine. ELJL arengusuunad

Oli toimunud 6 avatud koosolekut ja 6 juhatuse koosolekut.

ELJL tegevused 2009.a.:

 • EV merenduspoliitikas kaasa rääkimine – ELJL esindajad on kahes töögrupis: I e. Transpordi töögrupp ja III e. Merehariduse töögrupp
 • Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi kutsel on osalenud ELJL esindajad EV  Valitsuse määruse nr 273 “Laevapereliikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapereliikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord” eelnõu aruteludel
 • Merendusspetsialistide RÕK (riiklik õppekava) väljatöötamine

ELJL liikmete abistamine ja ühised ettevõtmised:

 • Ühel ELJL liikmel tekkisid vaidlusküsimused tööandjaga. ELJL proovis sealkohal anda nõu juriidillise abi saamiseks.
 • Toimusid püstuvuse teemalised loengud (2 loengupaari), kus osales 25 inimest, sh. Ka väljastpoolt ELJL-i
 • Tööle on pandud foorum (J.Laende märkis ära, et suhtlus võiks selles aktiivsem olla)
 • Kodulehel on rakendus-moodul, mis vahendab vakantsete töökohtade infot, mis laevajuhtidele atraktiivsemad on.  Koduleht on „uues kuues“. M.Kotsulim ootab ideid ja tuge kodulehe arendamisel

Uuriti EV maksutemaatikat ja kuidas laevajuht nende seadusepügalate piires käituma peaks. M.Kotsulim tegi seda põhjalikumalt kui keegi varem ELJLi liikmetest ning lisas kogu saadud materjali foorumisse.

Laevajuhi ameti propageerimise nimel osalesid ELJL esindajad 2009.a. mitmel üritusel:

 • Euroopa merepäev 20. mai
 • Muinastulede öö 29. august
 • „Navigare Necesse Est“ konverents 24. september
 • EMA juubeliüritus „90 aastat mereharidust Tallinnas“ 23.oktoober

ELJL koostöö teiste organisatsioonidega:

 • Liidu liige saab EMA täiendõppelt 15% soodsamat. See näitab EMA koostöövalmidust ning tänud A.Saulepile.
 • Projekt „EfficienSea“, mis kaardistab ELJL-i EL-i merendusorganisatsioonide maastikul. Antud projekt propageerib laevajuhi elukutset ja määrab hiljem laevajuhtide arvulised vajakajäämised El-is regionaalselt
 • ELJL-i suvepäevad – osavõtt kasin, kuid hoolimata sellest üritus läks osalejate ja korraldajameeskonna sõnul igati korda
 • ELJL-i spordipäev – osavõtjaid jällegi vähem kui oodati, üritus õnnestus siiski

ELJL promo ja Meedia

  • Paar korda esineti „Meretunnis“,
  • artikkel „Meremehes“,
  • EMSA kuukirjas „Kiiker“,
  • ELJL-i liige Mari-Liis Konts koostas ajaloolisi artikleid „Meremehe“ ja „Meretunni“ tarvis, kus kajastas eelmise sajandi 20ndate ja 30ndate aastate majanduskriisi mõju Eesti merendusele;
  • „Pealtnägija“ huvi M/L „Mokhni“ meeskonna kohta
  • Koostöö „Mereblog“-i tiimiga

ELJL promo

  • Visiitkaartide näol on kõigil ELJLi liikmeil võimalus oma Liitu tutvustada;
  • kahel aastal on toimunud Liidusisene jõulukaardi kujundamise konkurss (2009.a. jõulukaardi kujundamise eest sai autasustatud M.Kotsulimi)
  • 16.märtsil toimus ELJLi tutvustav üritus, ühe eesmärgiga saada liikmeid ka EMA kadettide hulgast. Selle tulemusena sai ELJL 8 uut liiget.

ELJL Liikmekaart

 • Lisaks EMA-le on tekkinud veel mitmed koostööpartnerid, kes ELJL liikmekaardi esitamisel tagavad kokkulepitud soodustusi:

Vana-Villemi pubid
Viinistu restoran-hotell
Reval Sport
Pirita Jahtklubi Baar
Boatworld
Greenwich
Kalev Spa
Reval Sport

ELJLi liikmeskonna kujunemine

J.Laende esitles tabelit, kus liitujate (tavaliikmed, kadetid, pensionärid) arv  ja protsent kogu liikmeskonnast oli kuude lõikes ära toodud. Aastase tegevusaja jooksul on mõned kadetid juba ka diplomeeritud laevajuhtideks saanud.

ELJL koduleht

Ühine arvamus kõlas, et kodulehe kaudu saab laiem avalikkus ELJLi tegemisest teada. Foorum oleks aga liikmete omavahelise suhtluse keskkonnaks. Nende tehnilise arendamise eest lubas hea seista M.Kotsulim.

ELJLi 2009.a. suurprojekt  „1996-2008 EMA lõpetanud laevajuhtide kaardistamine“

Presenteeris M.Kotsulim. Selle raames esitati laevajuhtidele mitmeid küsimusi, mis võimaldasid kokku panna pildi hetkeseisust. Nt. Kui paljud töötavad merel/maal, kelle töö on merega seotud, millistel laevatüüpidel jms. 
Projekti raames küsitleti ja koguti kokku 68% Eesti Mereharidus Keskuse või Eesti Mereakadeemia lõpetanud laevajuhtide andmed.
Antud projekt tõestas, et küsitletutest 94% töötavad merel või merega seotud ametikohtadel maismaal.  Sellest hulgast (64%) omakorda 42%  töötab Eesti lipu all sõitvatel laevadel 58% aga välislipu all.

M.Kotsulim lubas antud kokkuvõtte saata või kodukale üles panna, et ELJL liikmed, kes antud projekti vastu sügavamat huvi tunnevad, seda uurida saaksid.

ELJLi 2008/09.a. raamatupidamisaruande ärakuulamine ja kinnitamine

R.Laht tegi lühikokkuvõtte raamatupidamisest alates 2008.a. detsember kuni 2009.a. lõpp.

 • Üldkoosolek kinnitas 2008/2009.a. majandusaasta aruande.

ELJLi 2010.a. Juhatuse valimiste reglemendi kinnitamine, kandidaatide esitamise lõpp ning ÜK Valimiskomisjoni moodustamine

Moodustati Valimiskomisjon, mille liikmeteks määrati ELJLi liikmed P.Päernberg, K.Saks ja M.Ait. Jaotati välja sedelid kohalolnud liikmetele vastavalt häälte arvule, mis neil volituste alusel anti.

ELJL Põhikirja muudatusettepanekute analüüs ja kinnitamine

Esimene muudatus ettepanek

 • „Auliikme“ mõiste sisestamine Põhikirja. J.Laende esitles Põhikirja punkte, mis kirjeldaksid „auliikme“ mõistet ning „auliikmeks“ valimise põhimõtteid. Kirjeldus aktsepteeriti. Tekkis vaid arutelu, et kuidas on võimalik „auliikme“ staatus kaotada. Lepiti kokku, et ka Auliige on Liige, s.t. talle jäävad kehtima Liikme õigused ja kohustused vastavalt Põhikirjale.
 • Antud Põhikirja muudatus valiti ühehäälselt vastuvõetuks.
 • Püstitati 2 Auliikme kandidaati:
 • Ilmar Noor – valiti ühehäälselt
 • Rein Raudsalu – valiti ühehäälselt

Teine muudatuse ettepanek

 • Seoses Revidendi või Revisjonikomsjoni valimisega pakkus J.Laende välja Põhikirja muudatuse ettepaneku, kus Revidendikomisjoni asemel valitakse ainult Revident.
 • Otsus muudatuse sisseviimiseks, võeti vastu ühehäälselt.

Informatsioon, küsimustele vastamine, arupärimised, selgitused

Keele probleem täiendõppes.

Ühe probleemina tõstatati täiendõppuste läbiviimisel vene keele kasutamine ka juhul, kui enamus grupist on eesti keelne. A.Saulepi sõnul on probleem ka EMAsse sisseastuvate kadettide hulgas eesti keele piisav mittetundmine.

ELJL liikmemaks – selle kehtestamine ja kogutud raha kasutamine:

Ettepanek, aidata värskelt lõpetanutel tööle saada. Nt. Fondi moodustamine, mis annaks „stardikapitali“.

 • Mõte on õilis, aga kriteeriumite paika panemine on üsna keeruline, arvasid enamus kohalviibijatest. A.Saulep rääkis, et EMA-l on loodud soodsamad tingimused (nt. Sümboolse hinna eest) värskelt lõpetanutele, kes soovivad täiendõppes sertifikaate omistada. Ilma milleta kahjuks merele laevajuhina tööle ei saa.

Autasustada edukaid õppureid, mida ELJL on juba 2009.a. teinud.

Samas ka neid õppureid, kellel on ilmselgelt majanduslikud raskused, niikaua kuni nad „jalad alla“ saavad. ÜK arvas jällegi, et idee on arutamist väärt. Midagi konkreetselt kokku ei lepitud, kuid järgmistel koosolekutel lubati asja arutada.

Mida teha liikmemaksude näol kogutud rahaga?

 • Otsustati, et aasta jooksul kogutud rahast 80% läheb Kassasse ning 20% või konkreetne summa 5000EEK (seda otsustatakse aasta jooksul) pannakse kõrvale promorahadeks. Nende rahadega toetatakse laevajuhi elukutset või propageeritakse selle populaarsust. Uus Juhatus koostab selle kohta resümee ja liikmetelt küsitakse arvamust ja nõusolekut mingi konkreetse tegevuse rahastamiseks.
 • Hääletati selle poolt, et 2010 pannakse kõrvale 5000EEK mida kasutatakse tüürimehe elukutse propageerimiseks.

J.Laende pani neile liikmetele, kellel on liikmetasude osas võlgnevusi, südamele, et austusest teiste liikmete vastu ning ebamugava olukorra vältimiseks (kus liikmestaatus kuulub tühistamisele), peaks liikmemaks õigeaegselt tasutud olema.

Juhatus ei tahaks taolise unustamise pärast Liidust välja heita, kuigi Põhikirjast peab iga Liige kinni pidama. Tulevikuks siitkohalt ka ettepanek, et M-Kotsulimi eestvedamisel töötatakse välja teavitussüsteem raamatupidamislike andmete põhjal, mis väldib võlgnevuste kontrolli alt väljumist. Nt.“ ELJL annab teada, et eelmise perioodi liikmemaks ei ole ELJLi arvele laekunud:“

Töökorraldusliku poole pealt tegi J.Laende ettepaneku Liidusiseste töögruppide moodustamiseks.

Foorumis oodatakse ettepanekuid töögruppide koostamiseks ning liikmete määramiseks. Selliselt oleks ELJLi töö efektiivsem ning loodetakse ka aktiivsuse kasvule ELJL eesmärkide täitmisele kaasalöömisel. Põhiline puudus on hetkel infole aeglane reageerimine ja passiivsus foorumis.

Laevajuhi kutse propageerimine

Koos teiste organisatsioonidega merendust ja mereharidust  tutvustavatest üritustest osa võtmine: Teeviit, Töövarjupäev, Rakenduslike Kõrgkoolide infopäev, ülevabariigilised projektid keskkooli ja gümnaasiumiosale jms. EMA on viimasel ajal selles suhtes passiivsemaks muutunud. A.Saulep mainis, et ka Kaptenite Klubi esindajanad on  sellest ideest juttu teinud.

Valimistulemuste kokkuvõte

 • Liikmemaks jääb 50EEK/kuus või 600EEK/aastas, kadettidel ja pensionäridel vastavalt 120 EEK /aasta või 10EEK/kuu.
 • Hääletussedelid olid kokku korjatud ja hääled üle loetud. Esitatud kandidaatide seast loeti Juhatusse järgmised liikmed:
 • A.Saulep
 • J.Laende
 • K.Kärner
 • E.Merirand
 • R.Ruse
 • Revidendiks valiti J.Saks

Informatsioon A.Saulepilt EMA käekäigu ja õppekorralduse koha pealt

 • Hetkel on olukord keeruline, sest EMA-l on võimalik jätkata ühel kolmest suunast:
 • Sihtasutus
 • TTÜ Kolledž
 • Jätkata samamoodi, kui loobuda mõningatest õppesuundadest, et mitte dubleerida TTÜ-s pakutavat. A.Saulepi ettepanek oli ELJL-i Juhatusest keegi ka EMA Nõunike kogusse saata. EMA saab enda alla võib-olla ka kutsekoolide (ametikool) õppekavade jälgimise (vms.). Üldiselt on laevajuhi elukutse populaarsus tublisti langenud. Eesti keele valdamine on osadel kadettidel tõsiseks probleemiks. Siiski on nad kergekäeliselt EMAsse sisse võetud, kuid nende õpetamine osutub keerukaks. Täiustatama peaks eelkõige sissesaamist EMAsse, nt. sisseastumiseks  Minimaalsete nõute loomise ja nende täitmise näol. Samuti vajab Laevajuhi ja üldse meremehe elukutse propageerimine uue „tuule sisse puhumist“.
   
Janno Laend Raido Ruse
Juhatuse esimees Protokollija

Protokoll lae alla pdf formaadis siit.